ขั้นตอน/เงื่อนไขการคืนสินค้า

  1. แจ้งเหตุผล ที่ต้องการคืนสินค้าพร้อมแนบรูปถ่าย
  2. ถ่ายรูปสินค้า ถ่ายรูปปถือเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับคืนสินค้าที่ชำรุด หรือได้รับความเสียหาย
  3. จัดส่งคืน ค่าจัดส่งในการคืนลูกค้าจ่ายต้นทาง
  4. ตรวจสอบ เมื่อทางบริษัทได้รับสินค้าแล้ว จะมีการตรวจสอบสภาพตามรูปของลูกค้า
  5. คืนเงิน ทางบริษัทจะคืนเงินในรูปแบบ credit store หลังจากการตรวจสอบ

เงื่อนไขการคืนสินค้า

– สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน ไม่มีรอยเปื้อน ไม่มีรอยชำรุดใดๆทั้งสิ้น
– สินค้าที่ส่งคืนจะต้องอยูในสภาพเดิมเหมือนกับที่ลูกค้าได้รับทุกประการ พร้อมกับ Packaging
– สินค้าโปรโมชั่นและสินค้าบางรายการไม่รับคืนเงินทุกกรณี
– หากสินค้าที่ลูกค้าได้รับไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น ทางบริษัทขออนุญาตไม่รับคืนสินค้า